Certyfikaty ISO

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Good Laboratory Practice

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Polityka ZSZ

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Priorytetowym celem firmy Pestila Sp. z o.o. z siedzibą w Studziankach jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości w zakresie projektowania, rejestracji, produkcji, konfekcji i sprzedaży środków ochrony roślin i nawozów dla rolnictwa, sadownictwa i ogrodnictwa. Cel ten realizowany jest przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w harmonii ze środowiskiem naturalnym i społecznym, w sposób polegający na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu w firmie jak i osobom pracującym pod jej nadzorem, eliminowaniu lub ograniczaniu do minimum niekorzystnych wpływów realizowanej działalności na środowisko, a także zapewnieniu, że wytwarzane produkty nie zawierają pozostałości zanieczyszczeń składników czynnych, niezadeklarowanych w specyfikacji produktu, na poziomie zagrażającym bezpieczeństwu i skuteczności produktu oraz jego zgodności z wymaganiami prawnymi.
Świadomi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność produktów, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników, zobowiązujemy się do:

 • przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych i regulacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i legalności produktu, w szczególności wymagań wynikających z CPMCPP CropLife v4, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych wymagań dotyczących działalności firmy,
 • nadzoru nad ryzykami i szansami dla realizowanych przez firmę procesów,
 • monitorowania potrzeb naszych Klientów i stron zainteresowanych,
 • określenia dopuszczalnych poziomów skażenia dla dostarczanych produktów w oparciu o przeprowadzoną udokumentowaną ocenę ryzyka oraz wymianę informacji w łańcuchu dostaw,
 • dostarczania wyrobów i usług zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Klientów i stron zainteresowanych oraz stałego ich doskonalenia zgodnie z ich oczekiwaniami,
 • zapewnienia terminowości dostaw i konkurencyjności cen,
 • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska poprzez ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowanie substancji szkodliwych dla środowiska,
 • stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczanie uciążliwości procesów u źródła oraz prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami,
 • uwzględniania zagadnień ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym poziomie zarządzania, kształtowania pozytywnego nastawienia pracowników wobec bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
 • zapewnienia niezbędnych zasobów ludzkich, specjalnych umiejętności, infrastruktury organizacyjnej, technologii oraz środków finansowych do realizacji ustalonych zadań w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 • dostosowywania miejsc pracy, procesów, instalacji, maszyn i wyposażenia, a także procedur operacyjnych i organizacji pracy do możliwości ludzkich,
 • uwzględniania zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym poziomie zarządzania w celu eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP,
 • zasięgania opinii naszych pracowników o przedsięwzięciach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez rozmowy z przedstawicielami służby BHP i w bezpośrednich konsultacjach z pracownikami i ich przedstawicielami, a także komunikowania się w zakresie minimalizacji wpływu realizowanej działalności na środowisko naturalne,
 • wykorzystania postępu technicznego i organizacyjnego przy wdrażaniu nowych wyrobów i technologii, a także w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym lub potencjalnym sytuacjom awaryjnym,
 • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wyników w obszarze jakości, bezpieczeństwa i legalności produktu, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania firmy wraz z pracownikami będziemy promować i stosować z należytą starannością oraz będziemy dbać o jej aktualność.