EU Flaga

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Certyfikaty ISO

>> POZNAJ SZCZEGÓŁY
>> POZNAJ SZCZEGÓŁY

Polityka ZSZ

>> POZNAJ SZCZEGÓŁY

Priorytetowym celem firmy Pestila Sp. z o.o. z siedzibą w Studziankach jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości w zakresie projektowania, rejestracji, produkcji, konfekcji i sprzedaży środków ochrony roślin i nawozów dla rolnictwa, sadownictwa i ogrodnictwa. Cel ten realizowany jest przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w harmonii ze środowiskiem naturalnym i społecznym, w sposób polegający na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu w firmie jak i osobom pracującym pod jej nadzorem, eliminowaniu lub ograniczaniu do minimum niekorzystnych wpływów realizowanej działalności na środowisko, a także zapewnieniu, że wytwarzane produkty nie zawierają pozostałości zanieczyszczeń składników czynnych, niezadeklarowanych w specyfikacji produktu, na poziomie zagrażającym bezpieczeństwu i skuteczności produktu oraz jego zgodności z wymaganiami prawnymi.


Świadomi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność produktów, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników, zobowiązujemy się do:

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania firmy wraz z pracownikami będziemy promować i stosować z należytą starannością oraz będziemy dbać o jej aktualność.